Usługi

Proszę zapoznać się poniżej z opisem naszych usług,  szczegółowymi ich parametrami, częściami składowymi. Pozwoli to dokonać państwu właściwego wyboru. Parametry niektórych usług można modyfikować, jesteśmy tutaj elastyczni co do indywidualnych potrzeb klienta. Poszczególne usługi można wycenić i zamówić poprzez Formularz wyceny/zamówienia lub bezpośrednio telefonicznie – Kontakt.

W zakres naszej działalności wchodzi:

Kompleksowe opracowywanie zasobności gleb dla gospodarstw rolnych na makroelementy, mikroelementy i inne pierwiastki.

Usługa obejmuje pomiar powierzchni pól uprawnych  przy wykorzystaniu techniki GPS, ustalenie sektorów i miejsc próbkowania, pobór próbek gleby na wyznaczonych sektorach przy wykorzystaniu GPS, analizę chemiczną w akredytowanym laboratorium, opracowanie wyników analiz chemicznych i map zasobności gleby na wybrane pierwiastki zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Regularna analiza chemiczna i opracowanie zasobności gleb to ważny aspekt nowoczesnego przedsiębiorstwa rolnego.

Zalety opracowania zasobności przez nas:

 1. Stałe sektory i punkty poboru prób, dzięki temu można w następnych latach korzystać z tych samych sektorów, punktów poboru w celu porównania wyników.
 2. Duża ilość punktów poboru prób (nakłuć) na sektor (na 4 ha – 17-20 nakłuć) co daje dobrą średnią statystyczną wartości rezultatu na sektor. Mniejsza ilość nakłuć powoduje że wynik analizy może znacznie odbiegać od średniego wyniku na sektorze.
 3. Akredytacja przebadanych prób (PCA –polskie centrum akredytacji).
 4. Możliwość opracowania różnego rodzaju map w tym elektronicznych do zastosowania w programach dla rolnictwa, łącznie z mapami zmiennego dawkowania nawozów. 

Szczegółowy opis usług:

Kliknij aby rozwinąć

 • Usługa opracowania zasobności gleb dzieli się na poszczególne rodzaje:

  – Zasobności gleb na makroelementy (pH w KCl, fosfor P2O5, potas K20, magnez Mg). Jest to podstawowe opracowanie jakie wykonujemy.

  W cenę opracowania zasobności na makroelementy wchodzi:

  1. ustalenie roślino pól jakie podlegać będą analizie chemicznej- pomiar powierzchni pól techniką GPS. Zamawiający bezpośrednio wskazuje pola w terenie bądź udostępnia mapy (satelitarne, ewidencyjne, pomiary jakie już posiada), podaje numery swoich działek. Po zlokalizowaniu działek mierzymy je i tworzymy elektroniczną wersję obrysów pól uprawnych.

  2. ustalenie stałych sektorów i punktów poboru prób. Sektory wyznaczane są na kilka sposobów. Pierwszy to podział danego pola na równomierne powierzchnie. Można również podzielić pole na sektory o podobnych parametrach gleby posługując się klasami bonitacyjnymi ziemi, mapami glebowo rolniczymi, strefami większego lub mniejszego urodzaju. Ostatecznie ustala się stałe sektory poboru prób, które posłużą do ponownego poboru i porównania wyników w latach następnych. Pobór na wyznaczonych punktach i  sektorach odbywa się przy wykorzystaniu techniki GPS, co daje dokładność i powrót do tych samych miejsc poboru w kolejnych latach. Standardowe sektory są wielkości 3,5 – 4  ha. Na sektorze wykonuje się 17-20 nakłóć na co składa się jedna próba zbiorcza. Można zmienić rozmiar sektorów poboru prób glebowych, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie ceny za usługę. Sektory mniejsze od standardowych oznaczają większe koszty realizacji usługi. Niekiedy wielkość sektorów podyktowana jest odgórnymi przepisami, normami do których należy się dostosować.

  3. Pobór prób gleby na ustalonych już sektorach poboru ( do głębokości 25 cm jak dla makroelementów, zgodnie z obowiązującymi normami).

  4. Analiza chemiczna prób na fosfor, potas, magnez, PH.

  5.Opracowanie wyników i map zasobności gleby w wersji papierowej na formacie A3 (dla gospodarstw o większej powierzchni przewidziane są większe formaty map A0). Wyniki i mapy dostarczane są również w wersji elektronicznej w popularnych formatach rastrowych, wektorowych, bazy danych typu pdf, dgn, dxf, shp itd. Podstawowe opracowanie zasobności gleb w formie elektronicznej dostarczane jest klientowi w rozszerzeniu pdf i dgn, można je otworzyć w ogólnie dostępnych bezpłatnych przeglądarkach. Projekt jest transformowany na inne formaty plików (np. shp) na życzenie klienta. Dostarczane mapy są zarówno w wersji sektorowej jak i izoliniowej.  Postać izoliniowa mapy opracowywana jest w oparciu o metody interpolacyjne (odwrócone odległości bądź kriging). Obraz izoliniowy wykonujemy jeśli zachodzą do tego odpowiednie warunki. Czasami widok izolinowy może zniekształcić obrazowanie zasobności, wtedy to odchodzimy od tej formy i wykonujemy jedynie wersję sektorową. Opracowanie można wykonać w różnych językach na życzenie klienta. Standardowo w cenie makroelementów jest również wykonana mapa satelitarna pól gospodarstwa do otwarcia w przeglądarce Google Earth.

  Elektroniczna wersja opracowania zasobności (mapy i rezultaty) jest kompatybilna z  różnego rodzaju oprogramowaniem wspierającym rolnictwo  jak np. Farm works, Ag Leader, Agrar Office itd. Oznacza to że mapy i wyniki można do nich zaimplementować.

  6.  Końcowy projekt zawiera rezultaty i mapy zasobności gleb.

  7.Na podstawie elektronicznej wersji map zasobności można utworzyć mapy zmiennego dawkowania nawozów przystosowane wybranego systemu zmiennego dawkowania jakie posiada gospodarstwo. Można zmiennie dawkować mineralne nawozy fosforowe, potasowe, magnezowe, wapno.

  – zasobności gleb dla pozostałych elementów i pierwiastków.

  Wykonuje się je jako dodatek do opracowania makroelementów. W skład takiego opracowania wchodzi analiza wybranych elementów i sporządzenie map. W tym przypadku pobierana jest jedynie opłata za analizę chemiczną na dane pierwiastki. Z uwagi na to że niektóre pierwiastki nie podlegają tak dużej zmienności jak makroelementy oraz ze względów ekonomicznych nie jest wymagane analizowanie z taką szczegółowością i częstotliwością jak makroelementy. Dla pewnych pierwiastków można ustalić sektory zbiorcze (próba na jedno roślino pole, próba zbiorcza z 10 sektorów na makroelementy) bądź wybrany sektor do analizy na polu. Ostatecznie wielkość sektorów prób glebowych ustalana jest z klientem.Wielkość sektorów a tym samym ilość próbek na poszczególne pierwiastki i elementy często trzeba dostosować do obowiązujących przepisów prawnych i programów środowiskowych które to mogą odgórnie narzucić pewne normy w tym zakresie.

  Dodatkowe pierwiastki i elementy dla jakich wykonuje się opracowanie zasobności glebowych to m.in.:mikroelementy (mangan – Mn , miedź – Cu, cynk- Zn, żelazo – Fe, bor – B), próchnica z C-org, siarka – S-SO4, azot mineralny (N-NO3, N-NH4), zasolenie,  skład granulometryczny, wapń-Ca, molibden –Mn, sód- Na, suma kationów wymiennych (K, Na, Ca, Mg) i inne. Szczegółowy spis analiz chemicznych jakie są wykonywane w opracowaniu zasobności glebowych znajduje się w zakładce poniżej o nazwie ”wykaz analiz chemicznych do opracowania zasobności gleb”. Dostępne analizy można zamówić poprzez Formularz wyceny/zamówienia. Jeśli interesują państwa specjalne analizy, które nie widnieją w naszym wykazie analiz chemicznych poniżej proszę je wymienić w zapytaniu ofertowym korzystając z Formularza wyceny/zamówienia.

  – zasobności gleby na azot N – min.

  Próbki gleby na azot mineralny N- min pobierane są z dwóch lub trzech warstw:  0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm. W skład jednej próby zbiorczej wchodzi kilka odwiertów z danej warstwy. Każda warstwa jest analizowana osobno. Ze względu na niestabilność azotu zaleca się jego pobór zimą lub wczesną wiosną aby określić wiosenne zapotrzebowanie roślin na ten pierwiastek. Azot pobrany jesienią wymaga zastosowania odpowiednich przeliczników pozwalających na oszacowanie go w okresie wiosny.

  – Badanie gleby i podłoży ogrodniczych metodą uniwersalną, jaka ma zastosowanie dla warzyw, upraw ozdobnych, iglaków. W podstawowy zakres badań wchodzi : pH w H2O, zasolenie, azot azotanowy N-NO3, P, K, Ca, Mg i Cl. Uzupełnieniem tego zakresu badań może być dodatkowa analiza na mikroelementy czy zawartość substancji organicznej metodą wagową. Na podstawie uzyskanych wyników analiz nożna opracować zalecenia nawozowe.

  – Analiza zasobności gleb dla sadów. Uwzględniając specyfikę tego rodzaju uprawy pobiera się próbki z dwóch warstw 0-20 cm i  20-40 cm. Następnie poddaje się próbki analizie pod kątem makroelementów- zakres podstawowy. Uzupełniający zakres to analiza: mikroelementów, próchnicy, składu granulometrycznego z ustaleniem części spławianych i stosunku K/Mg. Analizę tą stosuje się do plantacji jagodowych, krzewów, sadów. Na podstawie uzyskanych wyników analiz nożna opracować zalecenia nawozowe.

  – Analiza zasobności gleb dla szkółek leśnych.

  Wersja podstawowa to analiza na makroelementy i mikroelementy. Uzupełnieniem jej jest

  oznaczenie zawartości substancji organicznej met. wagową (dla gleb mineralnych i organicznych),  próchnica z C- org, oznaczenie zawartości azotu metodą miareczkową, stosunek C/N (węgla do azotu).

  Dostępne analizy można zamówić poprzez Formularz wyceny/zamówienia. Jeśli interesują państwa specjalne analizy, które nie widnieją w naszym wykazie analiz chemicznych poniżej proszę je wymienić w zapytaniu ofertowym korzystając z Formularza wyceny/zamówienia.

 • – Szeroki wybór analiz chemicznych na różne pierwiastki i elementy w zależności od zapotrzebowania klienta. Analizy posiadają akredytację.

  Wykaz analiz dla rolnictwa: 

  1. makroelementy (pH w KCl, fosfor P2O5, potas K20, magnez Mg)

  2. mikroelementy (MN-mangan, Cu- miedź, Zn-cynk, Fe żelazo, B-bor)

  3. próchnica met Tiurina(humus)/C – organiczny

  4. siarka  – S-SO4

  5. oznaczenie siarki ogólnej

  6. azot-N min (w kg/ha, N-NO3 + N-NH4)

  7. skład granulometryczny gleby

  8. Ca – Wapń

  9. MO – molibden

  10. Na – sód

  11. suma kationów wymiennych(K, Na, Ca, Mg)

  12. oznaczenie suchej masy

  13. oznaczenie ciężaru objętościowego

   Analiza nawozów: 

  17. wapno nawozowe (CaO, MgO, wilgotność)

  18. wapno  posodowe, pocelulozowe (CaO, H2O, Cl)

  19. wapno defekacyjne,kreda jeziora,inne wapno (CaO,H2O)

  20. pomiot kurzy/obornik (s.m., Nog, P2O5, K2O)

  21. obornik (s.m., Nog, P2O5, K2O, MgO, CaO)

  22. nawóz naturalny płynny (gnojowica – s.m., Nog, P2O5, K2O)

  23. nawóz naturalny płynny (gnojówka – Nog, P2O5, K2O)

  24. analiza nawozu mineralnego (N,P,K)

  Analiza materiału roślinnego:

  25. analiza materiału roślinnego (s.m., N, P, K, Mg, Ca, Na)

  26. Analiza materiału roślinnego (s.m., N, P, K, Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Fe, B)

  Analiza metali ciężkich:

  27. analiza metali ciężkich (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni)

  28. analiza metali ciężkich (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni + HG)

  Badanie gleby i podłoży ogrodniczych (metoda uniwersalna):

  Podstawowy zakres:

  29. pH w H2O, zasolenie(g soli NaCl na 1l), azot azotanowy N-NO3, P, K, Ca, Mg i Cl.

  Zakres uzupełniający:

  30. mikroelementy (MN-mangan, Cu- miedź, Zn-cynk, Fe żelazo, B-bor)

  31. substancja organiczna metodą wagową

  32. Ca – Wapń

  33. MO – molibden

  34. Na – sód

  35. Stosunek K / Mg

  36. Suma kationów wymiennych (K, Na, Ca, Mg)

  37. Oznaczenie suchej masy

  38. Oznaczenie ciężaru objętościowego

  Analiza zasobności gleb dla sadów

  Podstawowy zakres:

  39. Makroelementy z 2 wastw (0-20 cm i  20-40 cm)

  Zakres uzupełniający:

  40. mikroelementy (MN-mangan, Cu- miedź, Zn-cynk, Fe żelazo, B-bor)

  41. próchnica met Tiurina (humusu)/C – organiczny

  42. skład granulometryczny z ustaleniem części spławianych

  43. stosunku K/Mg

  Analiza gleb dla szkółek leśnych

  Podstawowy zakres:

  44. analiza na makroelementy i mikroelementy

  Zakres uzupełniający:

  45. oznaczenie zawartości substancji organicznej met. wagową (dla gleb mineralnych i organicznych)

  46. próchnica met Tiurina (humusu)/C – organiczny

  47. Zawartość N- azotu metodą miareczkową

  48. stosunek C/N (węgla do azotu).

  W sprawie specjalnych analiz, które nie widnieją w wykazie powyżej proszę je wymienić w zapytaniu ofertowym korzystając z Formularza wyceny/zamówienia.

 • Opracowywanie planów nawozowych na potrzeby własne lub jako wymóg podyktowany przez instytucje z otoczenia rolnictwa (ARiMR, ANR, ochronę  ŚRODOWISKA). Wykonuje się je obligatoryjnie  m.in. pod programy rolnośrodowiskowe, przy gospodarowaniu na OSN oraz jako dodatek do pozwoleń zintegrowanych. Z uwagi na nowe regulacje prawne jakie weszły w 2018 r (wymogi na OSN) plany nawozowe stają się obligatoryjne dla wielu gospodarstw. Od 2018 r znaczna część gospodarstw zobowiazana jest prowadzić corocznie dokumentację związaną z bilansem azotu m.in. plany nawozowe. Plany są następnie zatwierdzane przez SCHR. W planie nawozowym określa się dawkowanie azotu, fosforu, potasu, wapna. Zapotrzebowanie obliczane i podawane jest w czystym składniku. Następnie można przeliczyć te wartości na masę towarową  nawozów mineralnych. Plany nawozowe ustalane są w oparciu o aktualne badania zasobności gleb, analizę nawozów naturalnych, przedplony, opady, żyzność, klasy gleb i pozostałe czynniki.

  Dawki ustalone są dla każdej uprawy z osobna. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie dawkowanie jest niekorzystne dla uprawy. Zbyt niskie powoduje słabe plony i ujemny bilans pierwiastków w glebie – doprowadza to do wyjałowienia, degradacji gleby. Zbyt wysokie dawki z kolei przyczyniają się do spadku jakości plonu.

 • Precyzyjne rolnictwo.To między innymi opracowywanie elektronicznych map zmiennego dawkowania nawozów, zmiennego oprysku (VRA) pod wszelkie dostępne na rynku systemy (komputery pokładowe, terminale traktorów i urządzenia, rozsiewacze  posiadające opcje zmiennej aplikacji dawki przy zastosowaniu GPS). Do opracowania wspomnianych map wykorzystuje się wyniki zasobności gleb, plany nawozowe, mapy plonowania bądź indywidualne zalecenia klienta oraz inne parametry.

  Dawki nawozów zastosowane w mapach mogą być obliczone przez nas bądź przy współpracy z waszym agronomem. Opracowuje się mapę każdego pierwiastka z osobna ( na fosfor, potas, PH, azot, magnez  itd. ). Cennik za tego rodzaju mapy przewiduje minimalną powierzchnię opracowania 150 ha. Powierzchnie poniżej 150 ha będą liczone po cenie jak dla 150 ha.

  Nasze usługi w zakresie precyzyjnego rolnictwa to:

  • tworzenie elektronicznych wersji map dla gospodarstwa– map GPS pól uprawnych, rastrowych i wektorowych map ewidencyjnych, wektorowych map glebowo – rolniczych, ortofotomap lotniczych gospodarstwa. Mapy zapisane mogą być w różnego rodzaju formatach (shp, dwg,dgn, dxf, pdf, jpg itd.) i układach odniesienia. Mapy można otworzyć w różnego rodzaju oprogramowaniu do zarządzania gospodarstwem, gdzie służą jako warstwy bazowe, podkłady do analizy pól uprawnych, zabiegów, zasiewów, zasobności gleb, nawożenia, plonowania itd.
  • tworzenie wspomnianych wcześniej map (VRA) zmiennego dawkowania nawozów, zmiennego oprysku, zmiennego siewu. Nasze mapy współpracują z znaczną większością komputerów i maszyn renomowanych firm jak np.: John Deere ( Green Star3), Class, Kverneland (Tellus), Case In, Trimble, Integra, etc.
  • tworzenie planów, zaleceń nawozowych pod precyzyjny wysiew z ustaleniem konkretnych dawek nawozów. 
  • pomoc w implementacji naszych opracowań, rezultatów analiz zasobności gleb, map do różnego rodzaju oprogramowania wspierającego rolnictwo. Są one  kompatybilne z takimi programami jak Farm Works, Ag Leader, Agrar Office, Agri Navia (i innymi). Programy do zarządzania gospodarstwem pozwalają na prowadzenie: statystyki pól, map pól, map zasobności gleb, dziennika polowego, rachunkowości rolnej i innych danych gospodarstwa jak np. ewidencji maszyn i ludzi itp. 
 • Pomoc w obsłudze popularnych programów komputerowych dla rolnictwa (np. Farmworks, Ag Leader, i innych). Nasze elektroniczne wersje opracowań, map  są kompatybilne z tego typu oprogramowaniem. Oferujemy pomoc w wdrażaniu odpowiedniego oprogramowania rolnego uwzględniającego potrzeby danego gospodarstwa.

  Na życzenie klienta możemy wgrać nasze opracowania map, zasobności glebowych do oprogramowania jakie już posiada gospodarstwo ewentualnie polecić dany rodzaj oprogramowania.

 • GIS i Geodezja rolna. Geodezja sprowadza się tu szczególnie do ustalenia, wznowienia granic ewidencyjnych działek oraz rozgraniczenia. W zakresie GIS-u dla rolnictwa opracowujemy mapy inwentaryzacyjne gospodarstw rolnych. To mapy upraw i nieużytków wykonanych techniką GPS na podkładzie mapy ewidencyjnej, satelitarnej  bądź innych podkładach, gdzie wszelkie warstwy mapy sprowadzone są do jednego układu odniesienia. Dzięki temu można zobaczyć jakie są różnice pomiędzy granicami upraw wykonanych techniką GPS a granicami z pozostałych warstw, podkładów  np. ewidencyjnymi. Często granice upraw rolnych gospodarstwa nie pokrywają się z ewidencyjnymi (wychodzą poza jego działki ewidencyjne bądź działka rolna  nie jest w całości użytkowana rolniczo). Mapy tego typu sprawdziły się w zarządzaniu gospodarstwem, oraz jako baza do opracowania wszelkiego rodzaju wniosków o dofinansowanie z UE dla rolnictwa. Wydrukowane w dużych formatach można je sprezentować na ścianę jak również korzystać z nich w formie elektronicznej. Mapy w wersji papierowej są drukowane na wysokiej jakości papierze i oprawione w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie na nich przeróżnych notatek, rysowanie zmywalnym flamastrem. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce zaczęliśmy opracowywać tego typu mapy uwzględniające elementy GIS. W ramach GIS wykonujemy wszelkie podkłady map rolniczych, transformacje plików map tak aby pasowały do danego oprogramowania.

  Każde zlecenie geodezyjne jest indywidualnie wyceniane w zależności od rodzaju zlecenia (np. wznowienie granic) i skali prac jakie należy wykonać. W celu wyceny wszelkich prac geodezyjnych czy map inwentaryzacyjnych proszę przesłać do nas zapytanie ofertowe posługując się Formularzem wyceny/zamówienia.